بانک رسالت

بنام: داریوش دادرس فیاض و رامین عیسی زاده

شماره کارت: ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۲۷۷۹۹۳

شماره حساب: ۴۳۳۳۹۴۷۳۶۸۱